Druckansicht der Internetadresse:

Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik

Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik - Professor Dr. Volker Ulm

Seite drucken
bycz

Mathematische Begabung - Matematické nadání

Mathematische Begabung: Modellierung, Diagnostik, Förderung

Was ist mathematische Begabung? Wie lässt sich mathematische Begabung bei Schülern feststellen? Wie können mathematisch besonders begabte Schüler spezifisch gefördert werden? Gemeinsam mit der Universität Budweis werden zu diesen Fragenkomplexen fachdidaktische Konzepte entwickelt und in der Lehrerbildung implementiert.

Einerseits handelt es sich um ein fachdidaktisches Forschungs- und Entwicklungsprojekt beider Universitäten. Als wesentliche Resultate werden ein Modell für mathematische Begabung sowie didaktische Konzepte zur Diagnostik und Förderung mathematischer Begabung insbesondere bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe entwickelt. Dies baut auf bestehenden Ergebnissen aus der Psychologie, der Pädagogik sowie der Grundschul-Mathematikdidaktik auf und erweitert diese Resultate auf die spezifischen fachbezogenen Ziele und Inhalte der Sekundarstufe.

Andererseits werden die entwickelten Konzepte in der Lehrerbildung im bayerisch-tschechischen Grenzraum verbreitet und implementiert. Lehramtsstudierende und Lehrkräfte im Schuldienst werden von beiden Universitäten grenzübergreifend mit Diagnose- und Förderkonzepten für mathematisch besonders begabte Schülerinnen und Schüler vertraut gemacht. Damit kommen die Projektaktivitäten letztlich den Schülerinnen und Schülern im bayerisch-tschechischen Grenzraum zu Gute. Sie sollen durch die Schule bestmöglich in ihrer Entwicklung gefördert werden. Dazu nehmen die Universitäten Bayreuth und Budweis nachhaltige Lehreraus- und Lehrerfortbildung sowie die Weiterentwicklung von schulischem Unterricht als gemeinsame, grenzübergreifende Herausforderung an. Im Zuge von Disseminationsprozessen werden die Projektergebnisse im Bildungssystem des bayerisch-tschechischen Programm-Gebiets auf verschiedenen Ebenen verbreitet und verankert.

Schließlich bietet das Projekt einen Rahmen zur Qualifizierung von Nachwuchswissenschaftlern an den Universitäten Bayreuth und Budweis. An beiden Universitäten werden die institutionellen Kapazitäten verbessert und die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit der wissenschaftlichen Qualifikation von wissenschaftlichen Mitarbeitern (Doktoranden oder Post-Doktoranden) verbunden.

Insgesamt finden vielfältige länderverbindende Begegnungen von Studierenden, Lehrkräften und Wissenschaftlern statt. Neue Formen der Zusammenarbeit werden entwickelt und etabliert: Seminare für Lehramtsstudierende aus Bayern und Tschechien, Lehrerfortbildungsveranstaltungen, die von beiden Universitäten aus Bayern und Tschechien gemeinsam gestaltet werden, sowie Forschungstreffen von Wissenschaftlern. All diese Aktivitäten tragen zur Entwicklung einer gemeinsamen Identität im bayerisch-tschechischen Programm-Gebiet bei und stärken das Bewusstsein für den gemeinsamen Forschungs-, Wissens- und Bildungsraum.

Das Projekt wird gefördert von der Europäischen Union im Rahmen des Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik, Ziel ETZ 2014-2020.

Weitere Informationen unter: >>> www.by-cz.eu

Matematické nadání: Modelování, diagnóza, podpora

Co to je matematické nadání? Jak lze diagnostikovat matematické nadání u žáků? Jak mohou být žáci nadaní na matematiku adekvátně podporováni? Společně s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích budeme k těmto otázkám rozvíjet didaktické koncepty, které budou dále začleněny do vzdělávání učitelů.

Na jedné straně se jedná o odborně didaktický výzkumný a vývojový projekt obou univerzit. Jako podstatné výsledky by v rámci tohoto projektu měly vzniknout model pro matematické nadání a didaktické koncepty za účelem diagnózy a podpory matematického nadání obzvlášť u žákyň a žáků na druhém stupni. Východiskem výzkumu jsou stávající výsledky z oblasti psychologie a pedagogiky, stejně jako z didaktiky matematiky pro základní školy. Tyto výsledky budou rozšířeny na specifické odborné cíle a obsahy druhého stupně.

Na druhé straně budou takto vzniklé koncepty začleněny do vzdělávání učitelů v česko-bavorském pohraničí, čímž dojde také k jejich popularizaci. Studenti, kteří studují učitelství, a učitelé na školách budou oběma univerzitami přeshraničně seznamováni s koncepty diagnózy a podpory pro na matematiku obzvlášť nadané žákyně a žáky. Těžit z těchto aktivit budou tedy v podstatě žákyně a žáci v česko-bavorském pohraničí. Měli by být svojí školou co nejlépe podporováni v jejich vývoji. Za tímto účelem se univerzity v Bayreuthu a v Českých Budějovicích ujmou dlouhodobého vzdělávání a školení učitelů,  stejně jako dalšího rozvoje vyučování ve školách, jako společné přeshraniční výzvy. V průběhu zveřejňování se výsledky projektu budou rozšiřovat a zakotvovat ve školním systému v bavorsko-českých projektových oblastech na různých úrovních.

V neposlední řadě představuje tento projekt také zpracování rámce pro kvalifikaci budoucích vědeckých pracovníků na Univerzitách v Bayreuthu a v Českých Budějovicích. Na obou těchto univerzitách by měly být zlepšeny institucionální kapacity a měly by být propojeny výzkumné a vývojové aktivity s vědeckou kvalifikací odborných pracovníků (doktorantů nebo postdoktorantů).

Po celou dobu projektu se budou konat různorodé společné kontaktní přeshraniční akce pro studenty, učitele a vědce. Budou rozvinuty a zavedeny nové formy spolupráce: Semináře pro studenty učitelství z Bavorska a České republiky, akce dalšího vzdělávání učitelů, které budou organizovány oběma univerzitami z Bavorska a České republiky, stejně jako výzkumná setkávání vědeckých pracovníků. Všechny tyto aktivity budou přispívat k rozvoji společné identity v česko-bavorské programové oblasti a budou posilovat podvědomí společného výzkumného, vědeckého a vzdělávacího prostoru.

Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko-Česká republika, cíl ETC 2014-2020.

Více informací naleznete na adrese: >>> www.by-cz.eu

OutputsTitelDownload
O.A1.1Konzept zur Modellierung mathematischer Begabung /
Koncept k modelování matematického nadání
PDF
O.A1.2Konzept zur Diagnose mathematischer Begabung /
Koncept k diagnóze matematického nadání
PDF
O.A1.3Konzept zur Förderung mathematischer Begabung /
Koncept k podpoře matematického nadání
PDF
O.A2.1Länderverbindendes Seminar 2018 /
Přeshraniční seminář v roce 2018
PDF
O.A2.2Länderverbindendes Seminar 2019 /
Přeshraniční seminář v roce 2019
PDF
O.A2.3Länderverbindendes Seminar 2020 /
Přeshraniční seminář v roce 2020
PDF
O.A2.4Schulkooperationen in Oberfranken /
Kooperace škol v Horních Francích
PDF
O.A2.5Schulkooperationen in Südböhmen /
Kooperace škol v Jižních Čechách
PDF
O.A3.1Publikation zur Modellierung mathematischer Begabung /
Publikace o modelování matematického nadání
PDF
O.A3.2Publikation zur Diagnose mathematischer Begabung /
Publikace o diagnóze matematického nadání
PDF
O.A3.3Publikation zur Förderung mathematischer Begabung /
Publikace o podpoře matematického nadání
PDF
O.A4.1Monitoring- und Evaluationsbericht 2018 /
Monitorovací a evaluační zpráva 2018
PDF
O.A4.2Monitoring- und Evaluationsbericht 2019 /
Monitorovací a evaluační zpráva 2019
PDF
O.A4.3Monitoring- und Evaluationsbericht 2020 /
Monitorovací a evaluační zpráva 2020
PDF
O.A5.1Konferenz 2019 /
Konference 2019
PDF
O.A5.2Konferenz 2020 /
Konference 2020
PDF
O.A5.3Internationale Konferenzbeiträge /
Mezinárodní příspěvky na konferencích
PDF
O.A5.4Publikation zu mathematischer Begabung in der Schule /
Publikace o matematickém nadání ve škole
PDF
O.A5.5Projekt-Website /
Projektová webová stránka


Verantwortlich für die Redaktion: Univ.Prof.Dr. Volker Ulm

Facebook Twitter Youtube-Kanal Instagram Blog UBT-A Kontakt